Privacy Policy

Hier lees je de privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je een e-mail aan ons verzendt of je inschrijft voor onze nieuwsbrief. Wij leggen je duidelijk uit hoe wij jouw gegevens verwerken, opslaan, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven we duidelijk aan welke rechten jij hebt en hoe je van deze rechten gebruik kunt maken met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Het is belangrijk dat je weet wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt en hoe je jouw wensen met betrekking tot de omgang van persoonsgegevens aan ons kunt laten weten.

Wij nemen jouw privacy erg serieus en zullen persoonlijke informatie op een veilige manier gebruiken en verwerken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG wetgeving). Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in Nederland.

Als je meer informatie wil ontvangen, of vragen hebt over de privacyverklaring, kun je ons benaderen via het contactformulier.

2. Categorieën persoonsgegevens

Om onze bezoekers, klanten en partners zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is het voor ons noodzakelijk om bepaalde gegevens te verwerken, waaronder persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn vrijwel alle gegevens die op zichzelf of gezamenlijk te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • (Persoonlijk) e-mailadres.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden opgegeven voor verwerking.

3. Grondslag en doelen voor gegevensverwerking

Op grond van de AVG-wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor verwerking van jouw persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b, sub c of sub d van de AVG zijn toepasselijk op onze situatie:

 • De verwerking van jouw persoonsgegevens wordt gedaan op basis van toestemming;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • De verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te behartigen.

Artikel 13 lid 1 sub c van de AVG schrijft ons vervolgens voor om duidelijk aan te geven voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. Hieronder volgt daarom een overzicht met verschillende verwerkingsdoeleinden.

In geen geval zullen we bijzondere persoonsgegevens verwerken, zoals weergegeven in artikel 9 lid 1 AVG. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens die betrekking hebben op je etniciteit, fysieke of geestelijke gezondheid en seksuele voorkeur. Mocht je op enig moment dergelijke informatie aan ons verstrekken dan wordt deze informatie direct verwijderd.

Er zijn een aantal mogelijkheden waar we jouw gegevens voor verzamelen:

1. Contact opnemen

Indien je op enige wijze contact hebt opgenomen, worden de door jou opgegeven gegevens bewaard en gebruikt voor het verloop van verder contact. Denk hierbij aan naam, e-mailadres, ip-adres .

2. Nieuwsbrief

Voor het verzenden van een nieuwsbrief wordt in ieder geval jouw e-mailadres verwerkt. Mogelijk andere gegevens als jouw naam verwerkt.

3. Cookies, geplaatst via onze website (Lees onze cookieverklaring voor uitgebreide informatie)

Om gebruik te maken van de website en om de website goed te laten functioneren worden er een aantal gegevens bewaard. Denk hierbij aan IP-adres, locatiegegevens, statistische en geaggregeerde gegevens over surfgedrag en Websitebezoek (scrol- en klikgedrag).

Onze website houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem. De website maakt daarbij gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Wij hebben heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Let op: Met betrekking tot cookies conformeren wij ons aan zowel de AVG als de Nederlandse cookiewet (Telecommunicatiewet artikel 11.7A). Dit betekent dat uitgebreidere informatie over cookies gegeven wordt in een apart document: onze cookieverklaring.

4. Periode van opslag

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG moeten wij vervolgens aangeven wat de opslagperiode van persoonsgegevens is.

1. Contact opnemen

Indien het contact niet lijdt tot het verrichten van een dienst of werkzaamheden, worden de door jouw opgegeven gegevens voor een termijn van maximaal twee (2) jaar bewaard.

2. Nieuwsbrief

De gegevens worden tot max. 2 jaar na het moment van uitschrijven bewaard.

3. Cookies, geplaatst via onze website (Lees onze cookieverklaring voor uitgebreide informatie)

Alle informatie met betrekking tot cookies wordt uitgebreid toegelicht in onze cookieverklaring.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

Wij delen mogelijk persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zullen wij ons als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG-wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG. Om de beste service te garanderen, werken wij samen met bepaalde externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële zaken regelen. Hieronder bieden wij jou een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van je ontvangen.

Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van je ontvangen:

 • Boekhouder: Voor het voeren van een gedegen boekhouding is het mogelijk dat persoonlijke gegevens worden verstrekt door een boekhouder. Dit zijn strikt noodzakelijke gegevens, welke tevens vermeld staan op facturen.
 • Belastingdienst/overheidsinstanties: Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. De overheid kan nog aparte regels hanteren, deze verantwoordelijkheid ligt bij de andere partij.
 • Operators: Op de website zijn verschillende links te vinden die doorverwijzen naar andere websites, waaronder aanbieders van online kansspelen. Indien je via zo een verwijzing op de website van de online kansspelaanbieder terecht komt, verzameld die partij gegevens van je. Wij zien enkel een spelers-ID en geen persoonsgegevens. Wil je weten hoe de kansspelaanbieder met jouw gegevens omgaat? Dan kan je de privacyverklaring van die partij raadplegen.
 • Google: Om de website te laten functioneren maken wij gebruik van Google. Google ontvangt gegevens over het gebruik van de website. Meer informatie over de gegevens die Google verzameld kun je vinden in deze privacyverklaring.
 • Social media: Door gebruik te maken van de links van sociale media op onze website, kunnen gegevens verstrekt worden aan het social mediakanaal, zoals het IP-adres.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

6. Beveiliging

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten waarop jouw gegevens zijn opgeslagen, zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons. Fysieke gegevens worden bewaard in een afgesloten ruimte.

Voor de website of digitale toegezonden gegevens maakt onze website gebruik van Firewalls, virusscanners en een periodieke back-up. Uiteraard worden bij de back-up geen gegevens meegenomen waarvan de bewaartermijn verlopen is. Wachtwoorden voor systemen worden periodiek gewijzigd en e-mails worden periodiek opgeschoond.

Ook wordt je bezoek aan de website beveiligd door ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat je verbinding privé is. Hiermee zorgen we ervoor dat jouw persoonsgegevens tijdens het websitebezoek veilig blijven.

7. Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Hieronder worden de rechten weergegeven waarvan je gebruik kunt maken met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Hierbij geven wij zo gedetailleerd mogelijk aan op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van het betreffende recht.

a. Recht op inzage (Artikel 15 AVG)

Je hebt altijd het recht om de door ons verwerkte en opgeslagen gegevens in te zien. Om gebruik te maken van dit recht kun je een e-mail met jouw verzoek sturen via het contactformulier.

b. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Indien de door ons bewaarde gegevens onjuist blijken, heb je het recht om deze gegevens laten rectificeren. Wij zullen dan de huidige incorrecte gegevens vervangen met de juiste gegevens.

c. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

Je hebt het recht om persoonsgegevens te laten overdragen door ons aan een soortgelijke partij. Hiermee wordt bedoeld een partij die grofweg dezelfde diensten aanbiedt en uitvoert als wij.

d. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

In bepaalde gevallen kun je ons verzoeken om gegevens te laten verwijderen. Hiertoe heb je de mogelijkheid met het recht op vergetelheid. Hieronder tref je een lijst met situaties waarin wij jouw gegevens dient te verwijderen:

 • Indien de door ons verwerkte gegevens niet meer nodig zijn voor het verwerkingsdoel.
 • Indien de toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens door jou wordt ingetrokken. Bijvoorbeeld door middel van de ‘uitschrijf button’ op de nieuwsbrief.
 • Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens. In geval van direct marketing heb je altijd een absoluut recht om bezwaar aan te tekenen. Op het moment dat jouw belangen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zwaarder wegen dan die van ons, heb je een relatief recht. Het wissen van de gegevens zal dan alleen geschieden indien aangetoond is dat jouw belangen zwaarder wegen dan die van ons.
 • Indien wij gegevens onrechtmatig verwerken, heb je een directe mogelijkheid om de gegevens door ons te laten verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Indien er een wettelijk bewaartermijn is overschreden zijn we verplicht om de verwerkte persoonsgegevens te verwijderen.
 • Indien je als betrokkene jonger bent dan 16 jaar en voor de verwerking van de persoonsgegevens geen toestemming van een ouder dan wel voogd is toegekend. In dit geval zullen wij onmiddellijk jouw persoonsgegevens verwijderen.

Het is mogelijk dat er uitzonderingen zijn op het recht op vergetelheid. Voor meer informatie kun je de volgende pagina raadplegen.

e. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Op het moment dat je van mening bent dat we niet op een gedegen wijze omgaat met jouw persoonsgegevens, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens zal jouw klacht verder afhandelen.

f. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

Je hebt te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen met betrekking tot gegevensverwerking. Zeker in het geval van ‘directe marketing’.

Verder wijzen we je op de volgende rechten:

 • Recht van beperking van (een deel van) de verwerking: onder voorwaarden heb je het recht om van ons de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt kortgezegd in dat we de verwerking van de gegevens tijdelijk stopzetten. Je kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar je geen verwijdering wenst, (3) indien we de gegevens niet langer nodig hebben terwijl deze nog wel nodig zijn voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.
 • Intrekking van toestemming: je hebt dit recht voor zover wij van jouw gegevens verwerken op basis van jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat we je daardoor bepaalde diensten niet meer kunnen leveren.

Gebruik maken van bovenstaande rechten?

In de meeste gevallen is een e-mail via het contactformulier voldoende om gebruik te maken van de voornoemde rechten. Indien wij twijfelen over de geldigheid van jouw identiteit kunnen wij andere maatregelen instellen om deze te achterhalen. Bijvoorbeeld doordat er aan je verzocht wordt om een kopie van jouw identiteitsbewijs aan ons te leveren. Dit gebeurt altijd op de manier zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid. In de meeste gevallen zal een minder ingrijpende wijze van identiteitsbewijs volstaan. Het gebruik maken van de genoemde rechten is kosteloos; behoudens misbruik.

We wijzen je er graag op de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we niet aan een bepaald verzoek gehoor kan geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan maken we dit uiteraard gemotiveerd aan je kenbaar.

8. Plichten

Wij verwerken jouw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Jouw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer je deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kunnen we de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is jouw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst jouw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van onze privacyverklaring. Wij maken wijzigingen altijd kenbaar via de website.

Wij behouden het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer wij dit gerechtvaardigd achten om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van onze website. Hierbij trachten wij jouw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Als je meer informatie wil ontvangen, of vragen hebt over de privacyverklaring , kun je ons benaderen via het contactformulier.